ÚSTAVA PRAŽSKÝCH PĚVCŮ
 


Preambule:

My, Pražští pěvci, na spáleništi dějin, vědomi si závažnosti významu tohoto historického mezníku naší a světové současnosti, zde v restauračním zařízení U Pešků, Praha 2, Korunní 1, slavnostně prohlašujeme:

HLAVA I.

§1
(1) Pražští pěvci jsou komorní smíšené pěvecké těleso stejného názvu.
(2) Což je ale sporné.

§2
(1) Členem Pražských pěvců se nemůže stát jen tak někdo!
(2) Členem Pražských pěvců se nemůže stát
a. občan, který nezazpívá z listu Erato,
b. občan, který při zpěvu podle písm. a) nevytváří Mistrovské vlny,
c. občan, kterýmu to šustí po většinu pracovní doby,
d. občan, který nezazpívá sopránové sólo z listu bez zkoušky,
e. občan, v jehož veřejném slovníku se objevují výrazy jako například „reqáč“ či „kšeft“,
f. občan, který se pravidelně neúčastní veřejného života širšího okruhu Pražských pěvců, zvláště pak schůzí v restauračních zařízeních U Vávrů, U Procházků nebo U Pešků. Podle toho, kde je volno.
(3) Výjimky z ustanovení odst. 2 písm. a) až písm. e) jsou možné pouze na základě souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Pražských pěvců.
(4) Výjimka z ustanovení odst. 2 písm. f) je možná pouze výjimečně ze závažných důvodů se souhlasem všech členů Pražských pěvců a písemným souhlasem prezidenta.

HLAVA II.
Organizační řád

§3
(1) Formálním i la morálním představitelem Pražských pěvců je prezident.
(2) Prezident je navrhován hlavním dirigentem Pražských pěvců a schválen prostou většinou členů sboru.
(3) Jsme lidi, ne?
(4) Což je ale sporné.
(5) Rozsah prezidentových pravomocí lze podle potřeby vymezit zvláštní právní normou.

§4
(1) Nejvyšším výkonným představitelem Pražských pěvců je hlavní dirigent.
(1) Hlavním dirigentem je Pavel Adámek. Nafurt!
(2) Je-li Pražským pěvcům nejhůře, je hlavní dirigent povinen se zjevit.
(3) Hlavní dirigent může svá práva uplatnit pouze bez zbytečného odkladu po předcházejícím zjevení.

§5
(1) Zástupcem hlavního dirigenta v případě, že se nezjevil, je asistent.
(2) Počet asistentů je proměnlivý podle historických okolností a podle potřeb Pražských pěvců.
(3) Vztahy podřízenosti mezi asistenty jsou dány jejich pořadím. Asistent má právo používat titul skládající se z jeho pořadí ve tvaru řadové číslovky a substantiva „asistent“.
(4) Všechny kompetence hlavního dirigenta přecházejí v případě podle odst. 1 na přítomného asistenta s nejvyšší prioritou. Asistent s nejvyšší prioritou je první asistent, asistent s druhou nejvyšší prioritou je druhý asistent atd.
(5) Asistent je navrhován libovolným nadřízeným asistentem nebo hlavním dirigentem v případě, že se zjevil. Ke jmenování asistenta je třeba též písemný souhlas prezidenta.

§6
(1) Asistent si může vybrat nejvýše tři poradce. Každý poradce je jmenován pro určitou dostatečně specifikovanou odbornou oblast, v níž je poradce dostatečně způsobilý. Ve věcech týkajících se jeho odborného pověření na něj přecházejí v nepřítomnosti asistenta všechny asistentovy kompetence.

HLAVA III.
Práva a povinnosti členů Pražských pěvců

§7
(1) Člen Pražských pěvců je povinen dostavit se na koncerty tělesa.
(2) Člen Pražských pěvců je též povinen učinit všechno pro to, aby se mohl pravidelně, řádně a včas dostavit na umělecké zkoušky tělesa.
(3) V případě závažných důvodů, z nichž nelze spravedlivě požadovat jeho přítomnost na zkoušce, je povinností člena omluvit se hlavnímu dirigentovi nebo asistentovi.
(4) Člen Pražských pěvců si musí uvědomovat, že tady nejsme na borůvkách ani v mateřské nebo obecné škole a zařídit se podle toho. Jeho snahou by mělo být přinejmenším limitní přiblížení se Mistrovskému zvuku.
(5) Člen Pražských pěvců je povinen kalit na koncertě i v restauraci.
(6) To se týká i slavnostních smutečních koncertů ve Smetanově síni Obecního domu.
(7) I po nich.
(8) Každý člen by měl chodit na zkoušky i koncerty řádně upraven a připraven. Zvláště pak by měl mít vlastní noty.
(9) Pro účely odst. 8 se za noty nepovažuje
a. faksimilní kopie,
b. jiné podobné náhražky omezující zpěvákovo soustředění na plnohodnotný výkon.
(10) Ve výjimečných situacích je František Pehal oprávněn se souhlasem hlavního dirigenta nebo asistenta vytočit žárovku.

HLAVA IV.
Ustanovení přechodná a závěrečná

§8
(1) Dnes ráno soused zařízl kohouta.
(2) Útočil na ženy.
(3) Jeho krev kape, zatímco panny vypírají u šípkového keře vložky.
(4) Šuje Ti, jako bys dopsal poslední knihu.

§9
(1) Hořící nože jsou až po jílce ponořené v krvi beránků.
(2) Skoč za uzlem přes tu zeď, kdykoli k tomu bude vhodná příležitost.

§10
(1) Nejlíp to znělo, když k tomu vrčel ten traktor.

§11
(1) V současné době jsou funkce asistentů obsazeny takto:
a. Prvním asistentem je jmenován Kryštof.
b. Funkce druhého asistenta není obsazena.
c. Třetím asistentem je z milosti hlavního dirigenta jmenován Standa Mistr.

§12
(1) Tato ústava nabývá účinnosti okamžitě.